Verschiedene Stahlrohre in einer Lagerhalle

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti MUT Automotive, s.r.o.

I. Rozsah platnosti

 1. Níže uvedenými podmínkami se řídí veškeré nabídky a smlouvy. Uplatnění doplňujících nebo odlišných podmínek kupujícím je nepřípustné.
 2. Naše podmínky se vztahují pouze na subjekty, se kterými jednáme v rámci realizace zákonných úkonů obchodního styku a podnikatelské činnosti.
 3. Naše podmínky se vztahují i na dodávky do/ze zahraničí, rovněž se jimi řídí i budoucí kupní smlouvy a přiměřeně i další smlouvy a plnění, včetně poradenských a informačních činností, není-li písemně ujednáno jinak.

II. Uzavření smlouvy, parametry našeho zboží

 1. Naše nabídky jsou nezávazné. Smlouva s námi je považována za uzavřenou poté, co od nás kupující obdrží písemné potvrzení objednávky nebo doby zahájení plnění či realizace. Obsah smlouvy je vymezen naší nabídkou, potvrzením objednávky z naší strany a těmito podmínkami. Dodatečné úpravy, doplnění a pomocné dohody, zejména výkresy, prezentace, technické údaje, měření, specifikace hmotnosti a dalších parametrů plnění musejí mít písemnou podobu.
 2. Sjednané parametry našeho zboží jsou omezeny pouze na parametry a vlastnosti upřesněné v naší nabídce nebo písemném potvrzení objednávky.
 3. Prohlášení ohledně specifikací a provozní životnosti zboží, které dodáváme kupujícímu, společně s dodatečnými právy, bez ohledu na jeho zákonné nároky v případě reklamace, jsou zárukou jakosti v souladu s článkem 429 a násl. Českého Obchodního zákoníku, pouze pokud budou za takovou záruku jakosti výslovně označena.
 4. Jakost i vlastnosti námi dodávaného materiálu se řídí výhradně mezinárodními normami na materiál. Pokud neexistuje žádná norma, uplatní se uznávané zvyklosti.
 5. V případě pochybností se výklad právních úkonů řídí ustanovením Mezinárodních obchodních podmínek (Incoterms 2000).

III. Dodání zboží, přechod rizik

 1. 1.    Realizace dodávek probíhá v paritě Ex Works (ze závodu) od prodávajícího (Incoterms 2000).
 2. Dodávky zboží realizujeme ve lhůtě upřesněné ve smlouvě anebo potvrzení objednávky z naší strany, anebo způsobem stanoveným ve smlouvě či v objednávce potvrzení z naší strany. Dodací lhůty začínají dnem potvrzení objednávky, ale nikoliv před úplným upřesněním veškerých podrobností v objednávce a vystavením veškerých nezbytných povolení. Částečné dodávky jsou přípustné, pokud nejsou výslovně vyloučeny. Předchozí ustanovení platí i pro případ dodávky většího nebo menšího množství zboží v rozsahu obvyklém dle uznávaných zvyklostí.
 3. Dodávky zboží jsou realizovány na přesný čas, pokud byl kupující požádán o příjem zboží z našeho závodu nebo skladu v konkrétní době. V případě expedice zboží je dodávka považována za zrealizovanou v momentě předání prvnímu dopravci za účelem přepravy ke kupujícímu. Naše povinnost realizace dodávky na přesný čas je splněna i tehdy, pokud měl první dopravce možnost zboží převzít, ale k jeho převzetí nedošlo v důsledku pochybení mimo naši odpovědnost.
 4. Zboží dodáváme bez obalu a ochrany proti korozi, nebylo-li ujednáno jinak. V případě dodatečné dohody na balení zboží je obal za příplatek a v souladu s uznávanými zvyklostmi. Takové ujednání musí mít písemnou formu. Obalový materiál je nevratný.
 5. V případě expedice zboží můžeme způsob expedice i dopravní cestu stanovit na náklady kupujícího, společně s druhem přepravy a dopravce, pokud si písemně nejednáme něco jiného. Pokud přepravní cestu, způsob přepravy nebo dopravce určujeme my a k expedici zboží nedošlo, můžeme postupovat v souladu s ustanoveními článku 6 níže.
 6. Události vzniklé v důsledku vyšší moci nás opravňují posunout termín dodávky o délku trvání příslušného omezení a zároveň o dobu přiměřeně nezbytnou k obnovení činnosti. Veškeré skutečnosti, které dodávku podstatným způsobem komplikují nebo znemožňují, jsou považovány za události způsobené vyšší mocí (jako např. požár, zničení zařízení nebo válka, nedostatek energie a surovin), stejně tak i překážky na komunikacích a v dopravě, nezávisle na tom, zda se takové události vyskytují na naší straně, v závodě dodavatele nebo subdodavatele.
 7. Riziko náhodného zničení nebo náhodného poškození či jiné újmy na zboží přechází na kupujícího v momentě předání zboží přepravci, dopravci nebo jiné osobě či subjektu pověřenému zajištěním přepravy, nejpozději však v momentě, kdy zboží opustí náš závod nebo sklad. Je-li zboží připravené k přepravě a došlo ke zpoždění zásilky v důsledku příčin mimo naši odpovědnost, přechází riziko škody na zboží v momentě doručení oznámení o expedici kupujícímu. V tomto případě máme nárok dle svého vlastního uvážení realizovat expedici zboží na náklady  a nebezpečí kupujícího, anebo je případně uskladnit na náklady a nebezpečí kupujícího a dodávku takového zboží neprodleně vyfakturovat.
 8. V případě zasílání zboží na skladovacích pomůckách (paletách atd.), je kupující povinen vrátit veškeré skladovací pomůcky zdarma, v nepoškozeném stavu a stejném množství i jakosti. Pokud svoji povinnost nesplní ani po uplynutí jednoho týdne po doručení zboží, uhradí nám částku ve výši pořizovací hodnoty nevrácených skladovacích pomůcek.
 9. V případě smluv a objednávek, jejichž předmětem jsou opakované dodávky, objednávek a specifikací podle typu předávaných zásilek ve zhruba stejných měsíčních množstvích, jinak máme nárok určit množství a typ s ohledem na přiměřená uvážení. V případě překročení smluvně sjednaného množství na základě jednotlivých objednávek, pak jsme oprávnění a nikoliv povinní dodávku takového nadbytku realizovat. V případě nadbytku si můžeme účtovat cenu platnou v době podání objednávky anebo v době splnění dodávky.
 10. Vážení provedeme sami, případně prostřednictvím subdodavatele, zjištěné údaje budou následně rozhodující ke zjištění hmotnosti zboží. Hmotnost bude doložena prostřednictvím odpovídajících vážních dokumentů. Pokud je to v souladu se zákonem, lze hmotnost určit i bez vážení, v souladu s normou DIN. Hmotnost brutto včetně obalů a hmotnost netto bez obalů, což jsou hodnoty v ocelářském průmyslu ve Spolkové republice Německo, tím zůstávají nedotčeny.  Vadu hmotnosti zboží lze reklamovat pouze na základě dodatečně provedených oficiálních váženích ihned po dodání zboží. Počet jednotek, vzpěr, atd. upřesněný v potvrzení o přepravě není z hlediska hmotnosti závazný. Pokud nebylo provedeno vážení každé dodané položky samostatně, zůstává rozhodující vypovídající schopnost na celkové hmotnosti zásilky. V takovém případě bude rozdíl mezi celkovou hmotností zboží a součtem hmotností jednotlivých položek zboží vydělen v odpovídajícím poměru mezi jednotlivé položky zboží.
 11. Patří-li k uznávaným zvyklostem, že u hmotnosti zboží vypočtené osobu provádějící vážení zboží v závodě je zjištěná hodnota závazná, použije se toto pravidlo i zde. Za doklad o prověření hmotnosti bude považován předložený vážní lístek, jiné doklady jsou tímto vyloučeny. U svázaných předmětů se používá namísto hmotnosti netto spíše údaj o hmotnosti brutto.
 12. Zadržovacího práva je kupující oprávněn využít pouze k zajištění pohledávek vzniklých ze stejného právního vztahu, ke kterém se dané zadržovací právo vztahuje.
 13. Nebudou-li písemně upřesněny jiné normy, řídí se vymezení jakosti a rozměrů normami DIN anebo seznamem druhů materiálů. Pokud nelze uplatnit normy DIN ani seznamy druhů materiálů, použijí se příslušné EURO normy. Pokud nejsou tyto normy k dispozici, uplatní se uznávané zvyklosti.

IV. Dodací lhůty, překážky dodávek, právo na odstoupení od smlouvy

 1. Závaznost lhůt pro dodání zboží a plnění je podmíněna naším výslovným předchozím potvrzením. Dodací lhůty vymezují vyzvednutí ze závodu, u vyplacených dodávek (Frei-Haus-Lieferung) pak datum dodání zboží kupujícímu do místa určení.
 2. Před uplynutím námi stanovených přiměřených lhůt se nedostáváme do prodlení s plněním vlastní povinnosti dodat a splnit smluvní závazek.
 3. V případě výskytu vyšší moci (nepředpokládaných okolností a událostí mimo naši kontrolu a odpovědnost, kterým nebylo možné zabránit ani postupem řádného hospodáře, např. pracovní nepokoje, válka, překážky v dopravě, nedostatek surovin, úřední nařízení) bude naše povinnost realizace dodávky o dobu odpovídající trvání takového stavu odložena, a to i v případě, kdy už jsme v prodlení s příslušnými dodávkami.
 4. Pokud bychom uzavřeli s jedním ze svých subdodavatelů nějakou subdodavatelskou smlouvu, platí námi vymezené dodací lhůty, s výhradou včasného a úplného splnění závazku na straně subdodavatele.
 5. V případech uvedených v odstavcích IV.3 a 4 jsme oprávněni od smlouvy odstoupit na základě bezodkladného obeznámení kupujícího s výskytem vyšší moci, v případech dle ustanovení odstavce IV.3, anebo v případě neuskutečnění dodávky v případech vymezených v odstavci IV.4 řádně včas a v plném rozsahu, a pokud bezodkladně vrátíme kupujícímu veškeré již poskytnuté plnění.
 6. Pokud se dodávka zpozdí naším přičiněním, naše odpovědnost je omezena zákonným rozsahem.
 7. Po převzetí zpožděných zásilek nebo plnění bez výhrad se bude mít za to, že se kupující vzdal svých smluvních nebo zákonných nároků na uplatnění reklamace, pokud nevznese námitku k danému zpoždění během pěti pracovních dnů po realizaci dodávky.

V. Ceny a platby

 1. Není-li výslovně ujednáno jinak, ceny jsou stanoveny v paritě Ex Works (ze závodu) bez nákladů na obaly a bez DPH. Vícenáklady dodávky (např. daně, cla, dopravné, poplatky, další dávky, pojistné atd.) společně s materiály nezbytnými k realizaci dodávky uhradí kupující samostatně. Nebyla-li cena stanovena na základě výslovné dohody, platí ceny uvedené v našem konkrétním platném ceníku.  Úhrada plateb proběhne bez odpočtu rabatu.
 2. Směnky a šeky lze v každém případě přijmout pouze za účelem úhrady plateb a pouze na základě předchozí vzájemné dohody. Nemáme žádnou povinnost přijímat směnky ani šeky.
 3. Pokud po uzavření smlouvy vzniknou nějaké daně, cla, dopravné, poplatky anebo jiné dávky, anebo pokud už takové povinnosti existují a došlo k jejich navýšení, mají dopad na cenu zboží, anebo pokud dojde ke zvýšení ostatních nákladů mimo naši kontrolu, navýšíme odpovídajícím způsobem i kupní cenu.
 4. Pokud se kupující dostane do prodlení s plněním smlouvy, máme právo mu vymezit dodatečnou lhůtu v délce 14 dnů, po jejímž marném uplynutí smíme od smlouvy odstoupit, anebo příslušné zboží prodat či nabídnout v aukci a požadovat náhradu za nesplnění povinnosti. Toto ustanovení platí i v případě, kdy je kupující v prodlení i s částečným plněním.
 5. V případě svého prodlení je kupující povinen nám uhradit úrok v celkové výši 18 % p.a. vypočtený za dobu od prvního dne prodlení. Tímto není nijak ovlivněno naše právo na náhradu škod v přímé souvislosti s prodlením kupujícího. Stejné ustanovení platí i v případě úhrady platby po uplynutí 10 dnů po doručení faktury.
 6. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny jsme oprávněni zabránit dalšímu zcizování a zpracovávání dodaného zboží. Máme rovněž nárok na zpětný odběr zboží na náklady kupujícího, anebo za tímto účelem vstoupit do provozních nebo jiných prostor kupujícího, odebrat si takové zboží zpět a rámci možností jej co nejvýhodněji prodat. Výnosy z takového prodeje po odečtení vzniklých nákladů použijeme k úhradě ceny.
 7. Právním následkům ve smyslu ustanovení odstavce 9 se může kupující vyhnout složením zálohy v celkové výši odpovídající našemu nároku z titulu daného rizika.
 8. Kupující smí platby pozdržet nebo započíst pouze v případě a rozsahu nerozporovaném a oproti zákonným protipohledávkám anebo těm protipohledávkám, které jsme písemně uznali.
 9. Máme právo započíst jednu z našich pohledávek proti pohledávce kupujícího — bez ohledu na právní důvod — anebo proti splátce úroku, i když se termíny splatnosti pohledávek budou lišit. Tento nárok lze rovněž uplatnit pouze na úhradu zůstatku kupní ceny.  Peněžní i nepeněžní pohledávky lze započíst navzájem. Rovněž lze splatné pohledávky započíst vůči nesplatným, v takovém případě je příslušná pohledávka uhrazena ke dni zápočtu.
 10. Postupování pohledávek za námi je možné pouze s naším předchozím souhlasem.

VI. Práva a povinnosti kupujícího v případě vad

 1. Kupující se povinen si zboží podle skutečné situace zkontrolovat co nejdříve poté, kdy na něj přešla nebezpečí škody na zboží. Má-li být zboží vyexpedováno, je kupující povinen si zboží zkontrolovat po přepravě na místo určení, pokud ovšem na naši písemnou výzvu neprovedl kontrolu předmětu koupě ještě před samotnou expedicí a neoznámil nám bezodkladně zjištěné vady, které je kupující povinen nahlásit. Pokud kupující prohlídku zboží neprovede s péčí řádného hospodáře a včas, nemůže uplatňovat žádné reklamace z titulu vad zjistitelných při takové prohlídce, bez ohledu na vady zboží přítomné již v době přechodu nebezpečí škod na zboží. Kupující nesmí odkazovat na vadu v případě, kdy si neuplatnil řádnou reklamaci, anebo pokud neuplatnil svoji reklamaci včas. Stejné ustanovení platí v případě, kdy si kupující předmět koupě neprohlédl ani přes výzvu vznesenou ve smyslu druhého ustanovení.
 2. Případné sjednané vyzvednutí zásilky je možné pouze z našeho skladu nebo výrobního závodu; musí být provedeno bezprostředně po oznámení připravenosti zboží k expedici.  Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vyzvednutím zboží anebo vyčíslené třetí stranou budou vyúčtovány kupujícímu. V případě sjednání zvláštních předpisů stran jakosti si kupující zboží vyzvedne na základě naší výzvy. Pokud si tento zboží nevyzvedne vůbec, včas anebo si nevyzvedne všechno zboží, jsme oprávněni nevyzvednuté zboží odeslat anebo uskladnit na náklady a nebezpečí kupujícího. Takové odeslání nebo uskladnění zboží bude považováno za realizaci dodávky ve smyslu smluvních ustanovení. Případné reklamace v souvislosti s vadami zjistitelnými během sjednaného druhu odběru zboží uplatňované kupujícím poté, si zboží dle dohody vyzvedl, nebudou zohledněny. Pokud některé vady kupující neobjevil v důsledku vlastní nedbalosti, může reklamaci takových vad uplatnit pouze v případě, kdy jsme takové vady záměrně skryli anebo poskytli záruku.
 3. Pokud kupujícího nevyzveme ve smyslu odstavce 1, druhé věty, a pokud jsme si neujednali odběr zboží dle odstavce 2, je kupující povinen provést kontrolní přejímku zboží bezprostředně po dodání. Reklamaci vad zjištěných při dodání je nutno uplatnit bezodkladně. Reklamace zboží v souvislosti s odpovědností za škody je kupující oprávněn uplatňovat v případě, kdy nám předloží protokol o vadách na zboží bez zbytečného odkladu po:
  a) zjištění příslušných vad;
  b) vynaložené řádné péče potřebné ke zjištění takových vad během prohlídky, kterou byl povinen v souladu s ustanoveními tohoto článku IV uskutečnit;
  c) objevení takových vad později po vynaložení řádné péče k jejich zjištění.
 4. Uplynutí záruční doby od okamžiku, kdy bylo kupujícímu umožněno zboží zkontrolovat, tak příležitost uplatnění reklamace z titulu odpovědnosti za vady vylučuje. Po uplynutí lhůty o délce osmi dnů následujících po dodání zboží je možnost uplatnění reklamace v důsledku odpovědnosti za zjevné vady vyloučena.
 5. Lhůta pro nahlášení zjevných vad je 8 dnů po dodání zboží. Vady nezjištěné ani prostřednictvím důkladné prohlídky předmětu koupě nám musí být nahlášeny písemně a bezprostředně po svém projevení. Kupující nesmí odkazovat na vady, které neuvedl ve své reklamaci včas.
 6. U zboží prodaného s uvedením nižší jakosti není kupující oprávněn uplatňovat žádné reklamace v důsledku obecné odpovědnosti za vady ani z titulu záruky v rozsahu, kdy musí s ohledem na nižší jakost zboží výskyt takových vad běžně předpokládat. Při prodeji druhořadého zboží svoji odpovědnost za vady materiálu vylučujeme.
 7. Zjistí-li kupující na zboží vady, je povinen takové zboží bezodkladně přestat zpracovávat. Kupující je povinen nám na požádání předložit vzorky reklamovaného materiálu.  
 8. Před dalším zpracováním nebo prodejem reklamovaného zboží nám musí dát umožnit uplatňovanou reklamaci prošetřit. Pokud nám kupující neposkytne bezprostřední nezbytnou součinnost a skutečnou možnost zjištěné vady na zboží zkontrolovat a neposkytne nám na požádání bezprostředně vzorky reklamovaného zboží, veškeré jeho reklamace z titulu odpovědnosti za vady na zboží tím zanikají.
 9. V případě oprávněných a včasných reklamací má kupující práva s ohledem na vady vymezené zákonem, kromě následujících omezení:
  a) Má-li zboží vady, jsou nároky kupujícího v případě vad v první řadě omezeny na právo dodatečného plnění. Toto ustanovení neplatní, pokud dodatečné plnění nelze ze strany kupujícího přijmout. Máme právo volby mezi dodatečnou opravou a dodatečným plněním v podobě dodávky. Pokud ani dodatečné plnění vady neodstraní, anebo pokud jej zamítneme, smí kupující ponížit kupní cenu anebo od smlouvy odstoupit.
  b) Kupující nemá nárok na odstoupení od smlouvy, pokud se nejedná o vadu podstatného charakteru.
  c) Ustanovení odstavce VII platí pro případ reklamací vad.
  d) Náklady spojené s dodatečným plněním uznáváme pouze v přiměřené výši s ohledem na jednotlivé případy, zejména v souvislosti s kupní cenou zboží. Náklady vzniklé v důsledku přepravy zboží na jiné než dohodnuté místo dodání nehradíme.
  e) Pokud se při velkoobjemových dodávkách vyskytnou vady pouze u některých položek, anebo pokud se vady vyskytují pouze u jednotlivých součástí určité prodané položky, má kupující právo od smlouvy odstoupit pouze v rozsahu odpovídajícím vadnému zboží nebo jeho vadným součástem. Toto ustanovení neplatí v případě, kdy vadné zboží nebo vadnou součást nelze objektivně oddělit od ostatního zboží nebo jeho součásti bez poškození anebo ztráty funkčnosti, anebo pokud je takové řešení objektivně nepřípustné pro kupujícího. Důvod takové nepřípustnosti je kupující povinen vysvětlit a doložit.

VII Omezení odpovědnosti, výjimky k odstoupení

 1. Není-li v těchto podmínkách uvedeno něco jiného, odpovědnost za škody v důsledku porušení smluvních nebo mimosmluvních povinností neseme pouze v případě záměrných úkonů nebo hrubé nedbalosti. Naše odpovědnost za škody se nevztahuje - s výjimkou případů záměrného chování - na škody, které nebylo možné předpokládat u konkrétního vztahu za běžných okolností a stejně i za škody, proti kterým kupující je nebo bývá obvykle pojištěn.
 2. V souladu s předpisy na úpravu odpovědnosti výrobce za škody vzniklé v důsledku vady výrobku jsme neomezeně odpovědní za škody způsobené úmyslně, při úmyslném skrývání vad, v případě vad způsobených hrubou nedbalostí v souvislosti se zásadní smluvní povinností, anebo poškození s následnou újmou na životě nebo zdraví člověka. Odpovědnost v takovém rozsahu neseme i v případě záruky.
 3. Naše odpovědnost se vztahuje i na škody způsobené hrubou nedbalostí neupřesněné v odstavci 1 s omezením náhrady na předpokladatelné škody typické dle povahy smlouvy. I když dojde k porušení zásadní smluvní povinnosti spočívající v nevědomé nedbalosti, naše odpovědnost je omezena na náhradu předpokladatelné škody typické dle povahy smlouvy.   
 4. S výjimkou případů upřesněných výše v tomto článku neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nevědomou nedbalostí.
 5. Výše uvedená omezení a výjimky odpovědnost platí pro naše firemní orgány i zaměstnance.
 6. Pokud dojde k porušení povinnosti, které jsme nezpůsobili my ani vady na zboží, pak kupující právo na odstoupení od smlouvy nemá.

VIII. Výhrada vlastnictví

 1. Do úplného splacení veškerých pohledávek (včetně veškerých zůstatkových pohledávek z kontokorentu), ať už aktuálních nebo budoucích z jakéhokoliv právního titulu, vůči kupujícímu zůstává zboží v našem výhradním vlastnictví. Kupující bude se zbožím nakládat pouze takovým způsobem, který naše vlastnictví nijak neohrozí.
 2. Je-i zboží v našem výhradním vlastnictví předmětem zpracování, úprav, nevratného mísení anebo napojení na další předměty, které našim vlastnictvím nejsou, nabýváme v dané věci spoluvlastnický podíl odpovídající hodnotě našeho zboží ve srovnání s hodnotou ostatních zpracovávaných předmětů v době zpracování, úprav, mísení nebo spojování. Pokud lze takovou věc považovat za hlavní součást, představuje toto ustanovení dohodu s kupujícím na převedení spoluvlastnického podílu na nás ve výši odpovídající hodnotě našeho podílu na hodnotě dané věci. Přijímáme i převody poměrných podílů. Vlastnický/spoluvlastnický (vázaný) podíl nám zajistí kupující. Ustanovení uplatňovaná u našeho zboží s výhradou vlastnictví se použijí i u výrobku vzniklého zpracováním.
 3. Kupující je oprávněn zpracovávat zboží s výhradou vlastnictví a zpeněžovat je prostřednictvím běžných obchodních případů za podmínky, že se nedostane do prodlení s plněním svých finančních závazků vůči nám. Zástavba do země nebo zařízení spojených s budovami, anebo použití ze strany kupujícího k realizaci dalších smluv o dílo anebo smluv o provedení práce jsou na stejné úrovni jako další prodej. Povolení ke zpracování a dalšímu prodeji ztrácí platnost i v případě, pokud se majetková situace kupujícího podstatným způsobem zhorší. Použití zboží v našem výhradním vlastnictví či spoluvlastnictví k zástavě nebo zajištění závazků je nepřijatelné. Pohledávky z dalšího prodeje (včetně veškerých zůstatkových pohledávek z kontokorentu), pohledávky z pojistného plnění a pohledávky vůči třetím stranám v důsledku poškození, zničení, odcizení nebo ztráty zboží nám tímto zákazník postupuje v rámci zajištění závazků. Takové postoupení přijímáme. Máme-li na zboží spoluvlastnický podíl s výhradou vlastnictví, pak se postoupení předem uplatní na tu část pohledávky, která (na základě zůstatkové hodnoty) odpovídá našemu spoluvlastnickému podílu. Při opětovném prodeji zboží je kupující povinen si udržet vlastnictví zboží v souvislosti se svými odběrateli na základě výhrady vlastnictví až do úplné úhrady kupní ceny. Kupující není oprávněn prodávat zboží třetím stranám, není-li možné pohledávku z kupní ceny uplatněné při takovém další prodeji postoupit dále. O případné zástavě anebo jiném omezení ve vztahu k naší pohledávce ve prospěch třetích stran je kupující povinen nás bezodkladně informovat.
 4. S možností odvolání pověříme kupujícího k inkasu a vymožení pohledávek nám postoupených na svůj vlastní účet a svým vlastním jménem. Toto pověření k inkasu lze odvolat v případě, kdy kupující nesplní své platební závazky vůči nám, anebo pokud jsou takové pohledávky ohrožené v důsledku nedostatečné schopnosti kupujícího. Kupující je na žádost z naší strany povinen informovat o postoupení pohledávky své zaměstnance a další dotčené osoby — toto jsme schopni zajistit i my se stejným účinkem — a předat nám veškeré informace a doklady nezbytné k inkasu příslušné pohledávky. Převodem výnosů z prodeje na kupujícího nabývá naše pohledávka okamžité splatnosti a je tedy splatná převodem bez srážek. Kupující nám na požádání sdělí informace o dlužnících souvisejících s postoupenými pohledávkami. Pohledávku z opětovného prodeje nelze postoupit, pokud se ovšem nejedná o postoupení v rámci skutečného faktoringu, o kterém jsme byli informováni a kdy výnosy z faktoringu pokrývají alespoň hodnotu naší zajištění pohledávky. Kupující je povinen uvědomit o postoupení pohledávky svého faktora a uvést nás jako vlastníka. Výnosy z faktoringu budou realizovány na jeden z našich účtů a to ve výši naší zajištěné pohledávky. Platební příkaz doručený pro účely postoupení pohledávky splatné faktorovi nám kupující postupuje ve výši odpovídající zajištěné pohledávky. Takové postoupení přijímáme.
 5. Právo kupujícího držet zboží s výhradou vlastnictví zaniká v případě, kdy tento nesplní své závazky vyplývající z této smlouvy či jiných smluvních ujednání. Máme právo vstupu do prostor kupujícího a odběru zboží v našem výhradním vlastnictví, a to bez poskytnutí další lhůty anebo prohlášení o odstoupení od smlouvy, bez ohledu na úhradu nebo jiný závazek kupujícího vůči nám, takto zajištění zboží jsme oprávněni zpeněžit prostřednictvím volného prodeje nebo dražby. Výnosy z takového prodeje budou započteny oproti závazkům kupujícího po odečtení nákladů. Veškeré přebytky budou řádně vyplaceny kupujícímu.
 6. Pokud do zboží s výhradou vlastnictví zasáhnou třetí strany, kupující zdůrazní skutečného vlastníka příslušných předmětů a o takovém zásahu nás bezodkladně uvědomí. Náklady spojené s naším zásahem ponese kupující, postupujeme mu veškeré svoje pohledávky vůči třetím osobám v souvislosti s úhradou takových nákladů, postupně oproti úhradám nákladů spojeným s takovým zásahem.
 7. Kupující je povinen na vlastní náklady sjednat pojištění ke zboží s výhradou vlastnictví proti obvyklým rizikům, jako je odcizení, poškození požárem nebo vodou, s pojistným krytím v dostatečné výši odpovídající skutečné hodnotě zboží, toto zboží je povinen uskladnit způsobem, který naše vlastnictví nijak neohrozí. V případě pojistné události nám tímto kupující předem postupuje veškeré svoje pohledávky s pojišťovnou. Takové postoupení přijímáme.
 8. Pokud kupujíc nesplní svoji povinnosti v souladu s odstavcem 1, ustanovením 1, je povinen uhradit smluvní pokutu v celkové výši CZK 1 500 000 anebo € 50 000,00 v námi upřednostňované měně. Úhradou smluvní pokuty není dotčen náš nárok na plnou náhradu za škodu ani povinnost kupujícího pokračovat v plnění svých smluvních závazků vůči nám. Smluvní pokuta je splatná bezodkladně po našem požadavku.
 9. Kupující je oprávněn nás požádat o uvolnění pohledávek, pokud hodnota našeho jistoty/zajištění přesáhne hodnotu našich zajištěných pohledávek o více než 10 %. Pohledávky k uvolnění určujeme my.
 10. Pokud právní řád země dodání, anebo přechovávání zboží neumožňuje výhradu vlastnictví v souladu s výše uvedenými ustanoveními, a pokud ovšem umožňuje kupujícímu výhradu obdobných hmotných práv k předmětu dodávky za účelem zajištění vlastních pohledávek, anebo jejich uznání, jsou po uzavření smlouvy taková práva považována za naše výhradní, která nám kupující poskytl. Kupující je povinen poskytnout součinnost v souvislosti s veškerými opatřeními, které chceme zavést za účelem ochrany svého vlastnického nebo jiného práva ke zboží, s výhradou vlastnictví. V případech vývozu a tam, kde to uznáme za odůvodněné, můžeme rovněž od kupujícího požádat o předložení bankovních záruk k zajištění veškerých pohledávek vyplývajících ze smlouvy.

IX. Rozhodné právo, promlčení, rozhodčí doložka

 1. Smlouva se řídí výhradně českým právem. Místem plnění je v případě dodávky v paritě Ex Works (ze závodu) dodavatelský závod, v jiném případě pak sklad. V případě expedice zboží je místem plnění místo expedice.
 2. Veškeré pohledávky vůči prodávajícímu jsou promlčené po uplynutí zákonné promlčecí lhůty.
 3. Veškeré spory vzniklé ze smluv mezi námi a kupujícím v souvislosti s nimi budou s konečnou platností řešeny nálezem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu s jeho pravidly a směrnicemi, prostřednictvím tří rozhodců.

X. Ochrana údajů

 1. Kupující na základě této smlouvy uznává, že jeho osobní údaje uchováváme pro účely automatického zpracování dat (výpisy ze zákaznického účtu, účetnictví). Rozsah uchovávaných údajů je omezen výhradně na údaje uvedené ve smlouvách.

MUT Automotive, s.r.o.